Quyết định số 1173/QĐ-BKHĐT của Bộ Khoa học và Đầu tư ngày 29 tháng 8 năm 2017 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến hết ngày 30/6/2017.