Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 8 năm 2017 về việc phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.