Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và các thành tựu đổi mới của Việt Nam, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tạo sự đồng thuận trong nước, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường năng lực, nhận thức của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp về hoạt động thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 – 2020. Huy động mọi nguồn lực xã hội ở trong và ngoài nước tham gia hoạt động thông tin đối ngoại; có chế độ, chính sách khuyến khích, động viên khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại.

 

Phương hướng được đề ra là đẩy mạnh quảng bá về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam; thông tin về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt trong năm VIệt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

 

Từ đó, nhiệm vụ trọng tâm của quyết định này là tăng cường đối thoại với 02 quốc gia láng giềng là Lào và Campuchia. Bên cạnh đó, công tác quảng bá hình ảnh quốc gia với việc đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông trong và ngoài nước cũng sẽ được đa dạng hóa và nâng cao chất lượng. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới, con người Việt Nam cũng là một trong những nhiệm vụ cốt lõi được nêu ra trong Quyết định.

 

Về kinh phí thực hiện Kế hoạch, ngoài ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, nguồn ngân sách từ xã hội cũng sẽ là một nguồn được huy động. Theo đó, các địa phương, tổ chức, cơ quan chủ động kinh phí thực hiện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 06/11/2018.

Xem chi tiết Quyết định 1486/QĐ-TTg tại đây.