Quyết định số 217/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 03 tháng 4 năm 2018 về việc ban hành Quy chế xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về công tác Văn phòng.