Quyết định số 497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 5 năm 2018 về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.