Quyết định số 552/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2018 về việc ban hành danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.