Thông tư số 01/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 27 tháng 02 năm 2018 về việc quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân.