Thông tư số 05/2018/TT-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 09 tháng 5 năm 2018 về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.