Biện pháp tự vệ tạm thời sẽ chấm dứt hiệu lực trong trường hợp Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức. Trong trường hợp quyết định cuối cùng của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho thấy, việc thi hành biện pháp tự vệ tạm thời là chưa cần thiết hoặc mức thuế tự vệ cuối cùng thấp hơn mức thuế tự vệ tạm thời đã áp dụng thì khoản chênh lệch thuế đó sẽ được hoàn trả cho người nộp theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện hoàn trả tiền thuế tự vệ được áp dụng trong các trường hợp: Số tiền thuế tự vệ chính thức phải nộp thấp hơn số tiền thuế tự vệ tạm thời đã nộp.

Hoặc trường hợp Bộ Công Thương quyết định không áp dụng thuế tự vệ chính thức đối với mặt hàng đã áp dụng thuế tự vệ tạm thời hoặc nước XK không thuộc đối tượng phải áp dụng thuế tự vệ chính thức.

Và trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK sản xuất XK, hàng hóa tạm nhập tái xuất đã nộp thuế tự vệ tạm thời, tự vệ chính thức nhưng sau đó XK sản phẩm.

Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế tự vệ tạm thời vào tài khoản tiền gửi của cơ quan Hải quan nhưng chưa thanh khoản, sau khi có quyết định chính thức về việc áp dụng biện pháp tự vệ, cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả thuế tự vệ tạm thời (nếu có) từ tài khoản tiền gửi cho người nộp thuế theo quy định.

Nguồn: baohaiquan.vn