Theo đó, mục tiêu tổng quát trong kế hoạch này là đến năm 2020, hệ thống CNTT hải quan là hệ thống thông minh, xử lý tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng sẵn sàng cao trên cơ sở tích hợp chặt chẽ với các hệ thống thông tin của các bên liên quan.

Hoàn thiện nâng cao hệ thống Hải quan điện tử, thực hiện thành công Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Hải quan theo chuẩn mực quốc tế “Mọi lúc – Mọi nơi – Mọi phương tiện”, đảm bảo rút ngắn thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đạt mức trung bình của ASEAN-4 (thời gian của 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á).

Tổng cục Hải quan cũng nêu ra những giải pháp cụ thể để đạt được các kết quả tổng thể nêu trên.

Đáng chú ý là đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp theo hướng đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin, dịch vụ thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức; cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải; thủ tục miễn, giảm, hoàn thuế.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng toàn diện CNTT trong tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, trong đó tập trung mở rộng trong các lĩnh vực liên quan tới miễn, giảm, hoàn thuế, kết nối hệ thống với các cơ quan kinh doanh cảng, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, thủ tục quá cảnh, xử lý thông tin về hàng hóa và phương tiện vận tải qua đường biển, đường hàng không, đường bộ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục hiện đại hóa ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nội bộ theo kế hoạch chung của Bộ Tài chính; đảm bảo 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị trong hệ thống Tổng cục Hải quan dưới dạng điện tử (trừ các văn bản mật); 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy)…

Nguồn: chinhphu.vn