Hội nghị do Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị hiện đại để phát triển ngành sản xuất lĩnh vực công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ.

Tại hội nghị, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh sẽ phổ biến Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND thành phố ban hành quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời giới thiệu cổng cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ dành cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.
 Nguồn: Mai Ca/Báo Công Thương điện tử