Bên cạnh đó, EVNCPC thành lập 3 đội xung kích xử lý sự cố lưới điện trung áp và 1 đội xung kích xử lý sự cố lưới điện 110kV gồm 87 thành viên để sẵn sàng tham gia xử lý sự cố ngay khi có lệnh từ EVNCPC.