Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 1/7
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
23000-25000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12000-13000
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
9200-9700
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
310000-315000
0
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
258000-263000
0
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12000-13000
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
380-400
0
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
70000-71000
-500
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
2600-2700
-50
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1200-1220
-15
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
168000-172000
-500
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
23000-24000
0
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO>75.0%
Tấn
258000-262000
-2500
Lanthanum Metal
La/TREM>99.0%
Tấn
29000-30000
0
Cerium
Ce/TREM>99.0%
Tấn
30000-31000
0
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
330000-335000
0
Terbium
Tb/TREM>99.9%
Kg
3500-3600
-150
Dysprosium
Dy/TREM>99%
Kg
1600-1700
-100
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
225-235
0
La-De Metal
Ce/TREM>65.0% TREM>98.5%
Tấn
27000-30000
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM
Tấn
330000-334000
-1000

      
75-80% TREM>98.5%

      

      

      
Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM>99.0%
Tấn
330000-335000
0
Battery-grade mix
TREM>99.0% Nd/TREM>15%
Tấn
120000-130000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1230000-1260000
-15000

Ghi chú: lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr),

terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,6869 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters