Trong 10 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn Dầu khí tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh tốt. Hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4 triệu tấn quy dầu.
Tổng sản lượng khai thác dầu 10 tháng đạt 13,01 triệu tấn, vượt 2,8% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 85,6% kế hoạch năm, trong đó khai thác dầu ở trong nước đạt 11,39 triệu tấn, vượt 3,0% và khai thác ở nước ngoài đạt 1,63 triệu tấn, vượt 1,7% kế hoạch 10 tháng.
Ngoài ra, sản lượng khai thác khí sau 10 tháng đạt 8,25 tỷ m3, bằng 77,8% kế hoạch năm. Sản xuất điện đạt 17,09 tỷ kWh, bằng 85,0% kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 1,48 triệu tấn, vượt 10,6% kế hoạch 10 tháng và bằng 97,5% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 5,03 triệu tấn, vượt 20,7% kế hoạch 10 tháng và bằng 74,0% kế hoạch năm.
Cũng trong 10 tháng năm 2017, tập đoàn đã có 1 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2) và gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4,0 triệu tấn quy dầu. Bên cạnh đó, Petrovietnam cũng đưa giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 07/5/2017, sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày.
Cùng với đó, các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được Tập đoàn triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Tập đoàn cũng đang tích cực triển khai công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1182 ngày 11/8/2017 về phê duyệt danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017-2020.
Với kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước cả năm 2017 (đến hết tháng 10, toàn Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước vượt 2,0% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016).
Các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đáng chú ý, có 3 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2017 về các chỉ tiêu tài chính hợp nhất là Công ty TNHH 1TV Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) và Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans).
Bên cạnh đó, có 3 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2017 về hai chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất và nộp ngân sách nhà nước là: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower); Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Ngoài ra, 3 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2017 về chỉ tiêu tổng doanh thu là: Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVDrilling) và Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC).
Nguồn: Lê Kim Liên/Báo Công Thương điện tử