Theo đề xuất của PVN, hai nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 có công suất mỗi nhà máy từ 750 - 800MV. Diện tích sử dụng đất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 là 16,59ha và Nhơn Trạch 4 là 17,4ha (chưa tính diện tích bãi tổ hợp và tập kết thiết bị phục vụ thi công 17,4ha, diện tích mặt nước và khu nhà công vụ).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị PVN bổ sung, làm rõ sự phù hợp với quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Ông Kèo và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời lưu ý, dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Cụ thể, PVN cần cập nhật, bổ sung hiện trạng khai thác, sử dụng nước của Trung tâm điện lực Nhơn Trạch, tính toán nhu cầu, phương án khai thác, sử dụng nước và khả năng đáp ứng. Bổ sung phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước khi xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Luật Tài nguyên nước.

Khu vực dự án nằm ở ngã ba sông Đồng Tranh và sông Lòng Tàu (hệ thống sông Đồng Nai), trong trường hợp sông này thuộc danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ theo quy định thì các hoạt động của dự án trong hành lang bảo vệ nguồn nước phải tuân thủ quy định tại Điều 6 và Điều 15 Nghị định số 43 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hàng lang bảo vệ nguồn nước.

Xây dựng phương án thu gom, xử lý nước thải các nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 phù hợp với quy mô xả thải, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước và phải được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Tài nguyên nước.

Cập nhật và làm rõ hiện trạng môi trường không khí và môi trường nước tại khu vực dự kiến xây dựng các nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 từ đó dự báo và đánh giá khả năng chịu tải của môi trường khu vực của dự án.

Trong trường hợp các nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 được chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch, chủ dự án có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 18 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nguồn: P.V/Báo Công Thương điện tử