Theo quy hoạch, dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện là 3.145 tỷ đồng nhằm phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho phát triển kinh tế chính trị và an sinh xã hội.
Cụ thể: Quy hoạch định hướng phát triển lưới điện trung áp cho giai đoạn 2016 - 2020: Xây dựng mới đường dây trung áp với tổng chiều dài là 473,4km; cải tạo nâng tiết diện dây dẫn với tổng chiều dài là 299,7km; xây dựng tuyến đường dây cáp ngầm với tổng chiều dài 11,2km. Xây dựng mới trạm biến áp với tổng công suất 16.245,5 KVA; cải tạo, nâng dung lượng máy biến áp với tổng công suất là 157.917 KVA.
Giai đoạn 2021 - 2025: Xây dựng mới đường dây trung áp với tổng chiều dài là 375,7km; cải tạo nâng tiết diện dây dẫn với tổng chiều dài là 346,4km; xây dựng tuyến đường dây cáp ngầm với tổng chiều dài 4,8km. Xây dựng mới trạm biến áp với tổng công suất 11.900 KVA; cải tạo, nâng dung lượng máy biến áp với tổng công suất là 188.335 KVA.
Định hướng giai đoạn 2026 - 2030: Xây dựng mới đường dây trung áp với tổng chiều dài là 231,3km; cải tạo nâng tiết diện dây dẫn với tổng chiều dài là 145km; xây dựng tuyến đường dây cáp ngầm với tổng chiều dài 4,0km. Xây dựng mới trạm biến áp với tổng công suất 26.011 KVA; cải tạo, nâng dung lượng máy biến áp với tổng công suất là 244.777 KVA.
Định hướng giai đoạn 2031 - 2035: Xây dựng mới đường dây trung áp với tổng chiều dài là 185km; cải tạo nâng tiết diện dây dẫn với tổng chiều dài là 116km; xây dựng tuyến đường dây cáp ngầm với tổng chiều dài 5,0km. Xây dựng mới trạm biến áp với tổng công suất 39.016 KVA; cải tạo, nâng dung lượng máy biến áp với tổng công suất là 367.166 KVA.
Về lưới điện hạ áp, giai đoạn 2016 - 2020: Xây dựng mới 962,2km đường dây hạ áp; cải tạo 107,9km và lắp đặt mới 23.245 công tơ các loại; Giai đoạn 2021 - 2025: Xây dựng mới 346,2km đường dây hạ áp; cải tạo 63,4km và lắp đặt mới 20.782 công tơ các loại; Giai đoạn 2026 - 2030: Xây dựng mới 282km đường dây hạ áp; cải tạo 76km và lắp đặt mới 21.137 công tơ các loại; Giai đoạn 2031 - 2035: Xây dựng mới 170km đường dây hạ áp, cải tạo 54km và lắp đặt mới 22.206 công tơ các loại.
Để đảm bảo cho quy hoạch trên, tổng quỹ đất phục vụ cho các công trình lưới điện tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 là 3.352.42m2; trong đó đất xây dựng vĩnh viễn để xây dựng các trạm biến áp và móng cột là 47.249m2; đất hành lang an toàn lưới điện là 3.305.172 m2.

Nguồn: Minh Tích/Báo Công Thương điện tử