Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,4% và 6,4%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,5% và giảm 0,2% so cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,3% và tăng 3,8%.

Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 7,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%; cung cấp nước và hoạt động thu gom xử lý rác, nước thải tăng 3,1%.

Trong các ngành công nghiệp, một số ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn và có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 17,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 20,9%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 22,6%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 27,5%; sản xuất xe có động cơ tăng 14%...

Bên cạnh đó, vẫn còn những ngành chưa vượt qua được khó khăn về vốn cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: Công nghiệp dệt giảm 10,9%; sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic giảm 2%; sản xuất sản phẩm từ kim loại giảm 1,6%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đến cuối tháng 7 tăng 10,6% so với tháng trước và giảm 24,3% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó tồn kho nhiều nhất là ngành sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 23,5% so tháng trước và tăng 140,1% so cùng kỳ; sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 28% so tháng trước và tăng 46,7% so cùng kỳ.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/8/2017 tăng 0,3% so tháng trước nhưng giảm 0,3% so với cùng thời điểm năm 2016.

Nguồn: thanglong.chinhphu.vn