1. Tình hình sản xuất:

Chỉ số sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa trong tháng 3/2016 tăng 20,6% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 3 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất nhóm hàng này tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Chỉ số tiêu thụ sản phẩm từ cao su và nhựa trong tháng 2/2016 giảm 24% so với tháng 1/2016 nhưng tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ số tiêu thụ 2 tháng năm 2016 tăng 6,9% so với 2 tháng năm 2015.

Chỉ số tồn kho 01/03/2016 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2015.

2. Xuất khẩu:

2.1. Nguyên liệu nhựa

Kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tháng 3/2016 đạt 30,9 triệu USD, tăng 52% so với tháng trước nhưng giảm mạnh 32,2% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng kim ngạch xuất nguyên liệu nhựa QI/2016 đạt 74 triệu USD, giảm 38,2%.

Về thị trường xuất khẩu

Trong tháng 3/2016, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa lớn nhất của nước ta với kim ngạch xấp xỉ 10 triệu USD, tăng mạnh 55,7% so với tháng trước nhưng giảm 49,8% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa 3 tháng đầu năm sang thị trường này là 21,7 triệu USD, giảm 61,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 29,3% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Tiếp đến là xuất khẩu sang Indonesia đạt 5,7 triệu USD, tăng lần lượt 70,8% và 17% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa 3 tháng đầu năm sang thị trường này đạt 13,2 triệu USD, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 17,8%.

Thái Lan tiếp tục ở vị trí thứ 3 với kim ngạch 3,1 triệu USD, tăng 34,4% so tháng trước nhưng giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch  xuất khẩu sang Thái Lan 3 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 8,1 triệu USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 11,6%.

2.2. Sản phẩm nhựa

Trong tháng 3/2016, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt 201,5 triệu USD, tăng mạnh 58,1% so với tháng trước và tăng 7,4% so với với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa QI/2016 đạt 510,3 triệu USD, tăng 7,1% so với quý I/2015.

Về thị trường xuất khẩu

Các thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa chủ yếu vẫn là Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường này tháng 3 cũng như QI/2016 đều tăng khá, nhất là thị trường Hàn Quốc.

Xuất khẩu sang Nhật Bản đạt kim ngạch cao nhất với 46,1 triệu USD, tăng 54,1% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường này đạt 118,2 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 23,2%.

Tiếp đến là xuất khẩu sang Mỹ với 23 triệu USD, tăng 107,1% và 13,9% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa 3 tháng đầu năm lên 75,8 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 14,9%.

Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam với kim ngạch  13,1 triệu USD, 32,4% và 101% so với tháng trước và so với cung kỳ năm trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa 3 tháng đầu năm sang thị trường này lên 30,5 triệu USD, tăng 72,6% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 6%....

3. Nhập khẩu:

3.1. Nguyên liệu nhựa:

Tháng 3/2016, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa vào Việt Nam đạt 513,4 triệu USD, tăng mạnh 59,9% so với tháng 2/2016 nhưng giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa 3 tháng đầu năm đạt 1,3 triệu USD, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Về thị trường cung cấp

Trong tháng 3/2016, Hàn Quốc tiếp tục là nhà cung cấp nguyên liệu nhựa lớn nhất cho nước ta với kim ngạch 92,4 triệu USD, tăng 25,2% so với tháng trước và giảm 16,1% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng kim ngạch 3 tháng đầu năm lên 243 triệu USD, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 18,9%.

Ả Rập Xê Út vượt Đài Loan lên vị trí thứ hai với kim ngạch 90,7 triệu USD, tăng 120,9% so với tháng trước nhưng giảm 17,5% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này QI/2016 đạt xấp xỉ 202 triệu USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 15,7%.

Đài Loan xuống vị trí thứ ba với kim ngạch 86,4 triệu USD, tăng lần lượt 109% và 1,6% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa 3 tháng đầu năm vào nước ta là 196,4 triệu USD, giảm 5,8% so với cung kỳ và chiếm tỷ trọng 15,3%....

3.2. Sản phẩm nhựa:

Tháng 3/2016, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ nhựa của nước ta đạt 390,6 triệu USD, tăng 41,1% so với tháng 2/2016 và tăng 17,9% so với tháng 3/2015. Tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩn nhựa 3 tháng đầu năm đạt 983,6 triệu USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Về thị trường cung cấp

Trong tháng 3/2016, Trung Quốc lên vị trí dẫn đầu về cung cấp sản phẩm nhựa vào nước ta với kim ngạch 133,3 triệu USD, tăng mạnh 86,8% so với tháng trước và tăng 53,6% so với cùng kỳ, nâng tổng kim ngạch 3 tháng đầu năm lên 315,5 triệu USD, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 32,1%.

Hàn Quốc là nhà cung cấp lớn thứ hai với kim ngạch 118,1 triệu USD, tăng 13,5% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm nhựa 3 tháng đầu năm từ thị trường này là 311,3 triệu USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ và chiếm 31,7% tỷ trọng.

Nhật Bản là nhà cung cấp lớn thứ 3 với kim ngạch 52,8 triệu USD, tăng 15,2% và giảm 4,8% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu 3 tháng đầu năm từ thị trường này là 142,4 triệu USD, giảm 4,8 % so với cùng kỳ và chiếm 14,5% tỷ trọng…

Nguồn: support.gov.vn