Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 11/2016, cả nước có 324 Khu công nghiệp (KCN) được thành lập gồm 44 KCN đầu tư nước ngoài và 280 KCN đầu tư trong nước. Tổng diện tích đất tự nhiên là 91,8 nghìn ha.

Bên cạnh đó, có 16 Khu kinh tế (KKT) được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815 nghìn ha. Ngoài ra, 2 KKT ven biển Thái Bình, (tỉnh Thái Bình) và Ninh Cơ (tỉnh Nam Định có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập)

Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 51%

Về các KCN, hiện có 220 khu đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 59,6 nghìn ha và 104 khu đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 32,2 nghìn ha.

Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN đạt 31,8 nghìn ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 51%.

Về phân bổ KCN, vùng Đông Nam Bộ vẫn là vùng có số lượng KCN được thành lập nhiều nhất với 109 KCN (chiếm 34% cả nước), tiếp đến là vùng Đồng bằng sông Hồng với 83 KCN (chiếm 26% cả nước) và vùng Tây Nam Bộ với 52 KCN (chiếm 16% cả nước).

Đối với 16 KKT ven biển, tổng diện tích đất đã cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất đạt trên 30.000 ha, chiếm 40% tổng diện tích đất dành cho sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ trong KKT ven biển.

Về xây dựng kết cấu hạ tầng, tính đến cuối tháng 11, trong số 324 dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN trên cả nước, có 44 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 277 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3,46 tỷ USD và 240 nghìn tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng các KCN đã thực hiện đạt 1,54 tỷ USD (bằng 44% tổng vốn nước ngoài đăng ký) và 95 nghìn tỷ đồng (bằng 41% so với tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký).

Tổng số vốn đầu tư đăng ký xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các KKT ven biển trên cả nước là 155 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong nước là 133 nghìn tỷ đồng (chiếm 84% tổng vốn đầu tư), vốn FDI đạt 1,1 tỷ USD (chiếm 16% tổng vốn đầu tư).

Thu hút 110,2 tỷ USD vốn FDI

Về thu hút vốn đầu tư, lũy kế đến hết tháng 11, các KCN đã thu hút được 6.947 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 110,2 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 66,8 tỷ USD (bằng 60,7% tổng mức đầu tư đăng ký).

Ngoài ra, các KCN đã thu hút được 6.464 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 705,6 nghìn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 353 nghìn tỷ đồng (bằng 50% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Lũy kế đến cuối tháng 11, các KKT đã thu hút được 354 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 42 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 20,2 tỷ USD (bằng 48,1% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Cùng với đó là 1.079 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đạt 805,2 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt 347,9 ngàn tỷ đồng (bằng 43,2% vốn đầu tư đăng ký).

Nguồn: ndh.vn