Đồng Nai có 32 KCN với tổng diện tích đất 10.242,59ha, diện tích đã cho thuê được 4.985,83ha, đạt tỷ lệ 71,77% diện tích đất công nghiệp dành cho thuê (6.946,46ha) với 1.548 dự án đầu tư từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn đầu tư là 21.606,77 triệu đôla và 50.517,70 tỷ đồng, số lao động là 539.754 người, trong đó người nước ngoài là 6.424 người.

Tính riêng từ đầu năm đến hết tháng 7/2017, các KCN Đồng Nai đã thu hút thêm hơn 793,7 triệu USD và 2.866,8 tỷ đồng với 55 dự án đầu tư mới (trong đó có 45 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 284,1 triệu USD và 10 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 2.576,8 tỷ đồng; 66 dự án FDI thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn 509,6 triệu USD và 3 dự án đầu tư trong nước tăng 290 tỷ đồng.
Trong 45 dự án FDI đầu tư mới, có 6 dự án có vốn đầu tư từ Đài Loan (152,5 triệu USD) chiếm 53,67% tổng vốn đầu tư thu hút mới, dẫn đầu các quốc gia, vùng lãnh thổ về vốn đầu tư vào các KCN Đồng Nai 7 tháng đầu năm 2017; 15 dự án có vốn đầu tư từ Hàn Quốc (42,16 triệu USD) chiếm 14,84% tổng vốn đầu tư thu hút mới và 13 dự án có vốn đầu tư từ Nhật Bản (37,4 triệu USD), chiếm 13,16% tổng vốn đầu tư thu hút mới.
Các dự án thu hút vào các KCN Đồng Nai mới phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh đã đặt ra từ năm 2006 là thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, có vốn đầu tư lớn,...
Hiện nay, Đồng Nai là tỉnh có nhiều KCN nhất cả nước và cũng là nơi có diện tích đất KCN cho thuê cao hơn 10% so với bình quân chung của Việt Nam. Các KCN thu hút vốn đầu tư nước ngoài hơn 21,4 tỷ USD và gần 50,4 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước.
Nguồn: Ngọc Hân/Báo Công Thương điện tử