Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giới thiệu những nội dung cơ bản về khoa học tư duy hệ thống. Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, việc nghiên cứu khoa học tư duy hệ thống xuất phát từ tính phụ thuộc lẫn nhau và độ phức tạp ngày càng tăng của thế giới làm nảy sinh yêu cầu xử lý một vấn đề cần tư duy hệ thống; tạo sự gắn kết và hợp tác giữa các mối quan hệ, giữa các bên liên quan của những người cùng hưởng lợi; tạo sự gắn kết mang tính liên ngành với các cơ chế, chính sách tổng hợp. Định hướng tầm nhìn tư duy chiến lược với mô hình trí tuệ thích ứng; tạo thuận lợi cho người lãnh đạo, quản lý trong việc đưa ra quyết định chính sách mang tính lồng ghép liên ngành…
Chỉ ra vai trò của tư duy hệ thống với sự phát triển của quốc gia, PGS.TS Nguyễn Văn Thành khẳng định, tư duy hệ thống giúp các nhà quản lý nhìn nhận, giải quyết vấn đề một cách khái quát, nắm đúng vấn đề và nhanh chóng tìm được điểm bắt đầu để giải quyết vấn đề. Với công cuộc đổi mới đất nước ta đã có nhiều thay đổi, hiện nay, nước ta đã là một thành viên tham gia ngày càng sâu rộng vào cuộc sống kinh tế - xã hội chung của cộng đồng mọi quốc gia trên thế giới. Những vấn đề của quốc gia được giải quyết ra sao tùy thuộc vào cách hiểu của mỗi người về thế giới đó, từ đó hiểu về nhu cầu phát triển của con người trong thế giới đó.
Trong bối cảnh của một thế giới đang biến chuyển đến kỷ nguyên của kinh tế tri thức và xã hội tri thức, ngoài các quan hệ kinh tế, các quan hệ văn hóa – xã hội sẽ ngày càng có vai trò quan trọng trong một xã hội hiện đại, vì vậy việc rèn luyện tư duy chiến lược là yêu cầu khách quan của các nhà lãnh đạo và quản lý.

Nguồn: dangcongsan.vn