Ngày 07/4/2017 Bộ Công Thương có Kế hoạch số 2880/KH-BCT về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 được thực hiện nhằm tiếp tục lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, tiêu biểu nổi trội trong các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực để bình chọn, tôn vinh ở cấp quốc gia. Kết quả bình chọn làm cơ sở để sản phẩm được tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Cùng với đó, việc Bộ Công Thương tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 cũng nhằm khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của vùng và quốc gia.
Theo đó, công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 phải đảm bảo được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật; các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn phải là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực (Giấy chứng nhận còn giá trị); sản phẩm không vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp, và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động và về an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường,…
Cục Công nghiệp địa phương là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khác tổ chức thực hiện. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, thông báo về Chương trình, Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 trên địa bàn; tuyên truyền vận động các doanh nghiệp/cơ sở công nghiệp nông thôn của địa phương chuẩn bị hồ sơ, sản phẩm để đăng ký tham gia bình chọn; lập danh sách hồ sơ, sản phẩm (đáp ứng đủ điều kiện theo quy định) của địa phương gửi kèm văn bản về Bộ Công Thương để đăng ký tham gia bình chọn.
Nguồn: Cục Công nghiệp địa phương