Mục đích của Kế hoạch nhằm: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; góp phần thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nâng cao sự chủ động của các đơn vị, công chức ngành Công Thương trong công tác phối hợp, chỉ đạo phòng ngừa, phát hiện, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương yêu cầu:

a) Tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c) Nắm vững tình hình tại các địa bàn, tuyến trọng điểm; Triển khai nghiêm túc các kế hoạch chuyên đề để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

d) Triển khai kịp thời các Đoàn công tác liên ngành để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

đ) Chú trọng công tác chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra công vụ để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, bao che, tiếp tay cho vi phạm.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu là:

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công Thương về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389 ngày 13 tháng 12 năm 2107 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng; Quyết định số 1059/QĐ-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020; Quyết định 334/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 24 tháng 01 năm 2018 về Kế hoạch đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ tại các địa bàn đến năm 2020.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

a) Vụ Pháp chế:

Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Công Thương đúng tiến độ; bảo đảm chất lượng, hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật.

b) Cục Quản lý thị trường:

- Phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành: Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu và khí.

- Rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách không còn phù hợp liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c) Các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế nghiên cứu, rà soát, đánh giá, phát hiện những quy định bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về thương mại, quản lý thị trường và xử lý vi phạm hành chính; kịp thời kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt là việc rà soát, chấn chỉnh, hoàn thiện chính sách thương mại biên giới, khu thương mại, chính sách kinh doanh hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, không để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

a) Lực lượng Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, giám sát, đôn đốc lực lượng Quản lý thị trường tăng cường triển khai đồng bộ các kế hoạch chuyên đề trọng điểm về: chống buôn lậu thuốc lá; chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng giả kém chất lượng là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư nông nghiệp, bia, rượu, đồ uống; quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu và sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm; kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh gas, khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG); đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ, phòng chống vi phạm về bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

b) Các đơn vị thuộc Bộ

Chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công; Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ cho lực lượng Quản lý thị trường trong việc thu thập thông tin, trao đổi nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường chủ động đẩy mạnh công tác phối hợp, chia sẻ thông tin để triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó chú trọng:

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như Hải quan, Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển và các cơ quan Thanh tra chuyên ngành để xây dựng các phương án cụ thể kiểm tra, xử lý các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; kịp thời ngăn chặn việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường nội địa, đặc biệt là địa bàn Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tăng cường các hoạt động phối hợp với các Hiệp hội, doanh nghiệp trong trao đổi thông tin, hỗ trợ chống buôn lậu, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế và xã hội hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thông qua các hoạt động phối hợp, hỗ trợ từ phía các hiệp hội, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nâng cao năng lực thực thi pháp luật của cơ quan, công chức làm công tác quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra lực lượng Quản lý thị trường cả nước:

- Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23/CT-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường; Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường;

- Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho công chức, người lao động để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để chấn chỉnh kịp thời những sai sót nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường.

- Hướng dẫn, đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật

Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của quần chúng nhân dân để cùng tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiên quyết không tham gia, không tiếp tay cho vi phạm.

Nguồn: Moit.gov.vn