Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lại Xuân Môn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Lâm Phương Thanh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai cho biết tại hội nghị các đại biểu tập trung vào trao đổi làm rõ mục tiêu của Đề án; phạm vi, nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp tham gia kiểm tra, giám sát; thẩm quyền, trách nhiệm của chủ thể giám sát, trách nhiệm và quyền của đối tượng giám sát; cách thức tổ chức thực hiện.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, mục tiêu của Đề án nghiên cứu xây dựng Quy định nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia kiểm tra, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên góp phần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Nội dung của Đề án Quy định về việc tham gia kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên.
Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định sự cần thiết phải thực hiện Đề án. Bởi thực tế, thời gian qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện chức năng giám sát chung theo chức năng, tuy nhiên việc kiểm tra thì không có trong chức năng, nhiệm vụ. Vì vậy cần phải thêm nội dung kiểm tra đối với các cơ quan đại diện cho nhân dân là rất cần thiết.
Các đại biểu thống nhất cho rằng, hoạt động kiểm tra, giám sát phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, các cơ quan, tổ chức có liên quan; không làm cản trở hoặc ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt, hoạt động của tổ chức, cá nhân, gia đình người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định.
Các đại biểu tham luận tại hội nghị - ảnh: HM
Phát biểu kết luận hội nghị, bên cạnh việc nhấn mạnh mục tiêu của Đề án, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, cần làm rõ câu hỏi: Ai là người kiểm tra, giám sát? Theo đó, không chỉ có MTTQ Việt Nam mà hoạt động kiểm tra, giám sát phải là việc làm của toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân.
Đồng thời, cần đảm bảo tính khả thi trong cơ chế kiểm tra, giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; căn cứ trên các luật và quy định hiện hành để không bị chồng chéo, trùng lắp, dàn trải, tùy tiện. Ngoài ra, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phải được thực hiện thường xuyên trong nội bộ mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên; gắn việc tu dưỡng, rèn luyện với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần giải quyết những vấn đề nội bộ của địa phương. Chủ thể giám sát phải lựa chọn cách thức phù hợp đối với việc giám sát thường xuyên và đột xuất; khi có vấn đề được nhân dân phản ánh cần vận hành kịp thời quy trình kiểm tra, giám sát; thực hiện cơ chế liên quan về giải quyết vấn đề sau giám sát
Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, yêu cầu Ban Chỉ đạo Đề án tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo Đề án một cách tốt nhất trình Ban Bí thư.

Nguồn: Dangcongsan.vn