Sáng ngày 30/11/2016, Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng Khóa XII. PGS. TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã tham dự và trao đổi tại Hội nghị.
Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị. Quá trình tự phê bình và phê bình đã góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.
Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém... Những hạn chế, khuyết điểm đã làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.
Trong bối cảnh đó, Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khó XII đề ra mục tiêu: "Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng".
Tại Hội nghị phổ biến của Đảng ủy Bộ Công Thương, PGS. TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương cho biết, Đại hội XII đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, trong đó nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến" , "tự chuyển hóa " trong nội bộ. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.
Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang và bản chất tốt đẹp của Đảng, ý thức tự giác của từng cán bộ, đảng viên, sự gương mẫu của từng đồng chí Ủy viên Trung ương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và được nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhất định toàn Đảng sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết, để Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng Khóa XII có ý nghĩa to lớn với đối với ngành Công Thương, trong đó có nội dung về kinh tế - xã hội năm 2016 - 2017, về đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương đề nghị các đảng viên trong toàn Đảng Bộ quán triệt đầy đủ các nội dung Nghị quyết, với tinh thần tự giác cao.
Bí thư Trần Tuấn Anh yêu cầu, mỗi đơn vị phải có kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung Nghị quyết đề ra. Mỗi đảng viên đều tham gia sinh hoạt, học tập đầy đủ, cam kết với tổ chức về việc phấn đấu, tu dưỡng để rèn luyện phẩm chất chính trị của mình, cụ thể hóa các nội dung Nghị Quyết, răn mình, răn người và giữ mình, giữ người.
Bàn về yêu cầu trong bối cảnh mới, Bí thư - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, ngành Công Thương tiếp tục phải có hành động, thay đổi, có cách tiếp cận mới, không thể theo nếp cũ, máy móc, áp đặt trong quản lý nhà nước; nâng cao kỷ luật lao động cũng như vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; rà soát các quy định, quy chế của Bộ Công Thuơng, đảm bảo công khai minh bạch; cải tiến công tác nhân sự; cải cách chế độ công vụ... nếu không sẽ ngày càng tụt lùi, không đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới, tất cả nhằm hướng tới mục tiêu là xây dựng Chính phủ kiến tạo, Chính phủ liêm chính, phục vụ tốt cho doanh nghiệp và người dân.
Nguồn: Hồng Hạnh/Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương