Chi tiết, xem tại đây.
Tham khảo Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải)  tại đây.
Vụ Khoa học và Công nghệ
Nguồn: Moit.gov.vn