Danh sách gồm 23 thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí; 51 thương nhân đủ điều kiện làm thương nhân phân phối khí được cấp theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. Ngoài ra, còn có 04 thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG được cấp theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Chi tiết danh sách xem tại đây..

Vụ Thị trường trong nước

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ công Thương