Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) giới thiệu danh sách gia công phân bón vô cơ tính đến ngày 26/2/2017 và danh sách cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ cập nhật đến ngày 30/12/2016.

Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp phép sản xuất phân bón vô cơ xem tại đây.
Danh sách gia công phân bón vô cơ, xem tại đây.
Danh sách cấp phép của từng địa bàn, xem tại đây.

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương