Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Đồng thời, biểu dương những cán bộ, đảng viên, gương mẫu và xây dựng hình ảnh tích cực của người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… 
Trong Kế hoạch, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng phải bám sát vào nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2017 của toàn ngành, trọng tâm là các đề tài, đề án của Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin truyền thông theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”. 
Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu nội dung tuyên truyền phải phản ánh những vấn đề liên quan đến thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt…
Cụ thể trong Kế hoạch, nội dung tuyên truyền yêu cầu tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm. Trong đó, đầu tiên là tuyên truyền về những đề tài, đề án phục vụ Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực trạng tổ chức, bộ máy, biên chế các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…
Thứ hai, tập trung tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); thực trạng, những vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta hiện nay; vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là phát huy vài trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí.
Thứ ba, nội dung tuyên truyền tập trung về định hướng, xử lý những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Trong đó, định kỳ hàng tuần, tháng, quý, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện các cuộc trao đổi, trả lời phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự…. để định hướng dư luận xã hội và giải đáp những vấn đề nổi lên trong công tác tổ chức - cán bộ.
Đáng chú ý, trong Kế hoạch 65-KH/BTCTW, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu nội dung tuyên truyền thường xuyên, cơ bản, lâu dài tập trung vào 5 vấn đề. Cụ thể là về công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; hoạt động của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, về công tác tổ chức bộ máy cần tập trung tuyên truyền xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; vấn đề biên chế và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị, định hướng biên chế đến năm 2021; kinh nghiệm của quốc tế về công tác tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đối với vấn đề về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tập trung tuyên truyền những vấn đề liên quan đến tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và bố trí, sử dụng cán bộ trong hệ thống chính trị; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Kết quả bước đầu khắc phục tình trạng thực hiện thiếu dân chủ trong quy hoạch, giới thiệu nhân sự. Vấn đề về đổi mới công tác đánh giá cán bộ; về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; phân cấp thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và xét thăng hạng viên chức cho các cơ quan, đơn vị.
Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tuyên truyền đến vấn đề hoàn thiện Quy định phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; tuyên truyền về chế độ hưởng “hàm”; quy định về số lượng cấp phó; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền đến chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức từ Trung ương đến địa phương; xây dựng đội ngũ chuyên gia các cơ quan Đảng ở Trung ương; vấn đề đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, những nét mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…
Về tổ chức thực hiện, Ban Tổ chức Trung ương sẽ định hướng tuyên truyền và cùng với Ban Tổ chức các cấp ủy cung cấp thông tin về các lĩnh vực hoạt động của công tác tổ chức xây dựng Đảng; Ban Tổ chức Trung ương phân công một đồng chí Phó Trưởng ban phụ trách công tác tuyên truyền, phân công người phát ngôn của Ban; giao nhiệm vụ cụ thể cho các vụ, đơn vị trong Ban chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin và tham gia thực hiện các phóng sự, tọa đàm, đối thoại, phỏng vấn…/.
Nguồn: dangcongsan.vn