Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về địa chỉ: Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội theo 02 đợt: Đợt 1 trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 và Đợt 2 trước ngày 15 tháng 03 năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020" (sau đây gọi tắt là Quyết định số 842/QĐ-TTg và Kế hoạch CNC) và Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao", để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019 theo đúng các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn dưới Luật đã có hiệu lực, Bộ Công Thương thông báo để các đơn vị, tổ chức đăng ký dự án tham gia thực hiện Kế hoạch CNC và Chương trình CNC năm 2019 theo công văn hướng dẫn số 11097/BCT-KHCN ngày 24 tháng 11 năm 2017 (bản mềm xem tại đây).

Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về địa chỉ: Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội theo 02 đợt: Đợt 1 trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 và Đợt 2 trước ngày 15 tháng 03 năm 2018.

Trong quá trình xây dựng đề xuất dự án, để được hướng dẫn giải đáp, cung cấp thêm thông tin đề nghị liên hệ Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương theo đầu mối: ông Lê Việt Cường, điện thoại: (04) 22202312, email: cuonglv@moit.gov.vn (về Kế hoạch CNC) hoặc ông Nguyễn Bá Chiến, điện thoại: (04) 22202438, email: chiennb@moit.gov.vn (về Chương trình CNC).

Vụ Khoa học và Công nghệ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương