Mục tiêu của Kế hoạch nhằm rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý đối với vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội khóa 14 (Luật); Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội và phòng chống cháy nổ; Chủ động, tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật bảo đảm sự thống nhất và không chồng chéo; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên phạm vi toàn quốc.

Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải xác định cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm được quy định tại Luật; các nội dung chưa phù hợp thực tiễn để đề xuất, xây dựng Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đảm bảo đồng bộ với hiệu lực thi hành của Luật. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp cần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, đúng tiến độ đề ra; Công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Tổ chức thực hiện nghiêm quy định về thẩm định, thẩm tra và hậu kiểm khi cấp các loại Giấy phép, Giấy chứng nhận liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Phổ biến, hướng dẫn chi tiết quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, chú trọng hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Báo cáo đánh giá rủi ro, Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, Dịch vụ nổ mìn và xây dựng kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp theo hướng tập trung; Hoàn chỉnh công tác báo cáo, tổng hợp, thống kê tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; sự cố, tai nạn lao động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao ý thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của những người liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Cụ thể, Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bảo đảm chất lượng và tiến độ phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật. Xây dựng kế hoạch và chủ trì việc phổ biến, hướng dẫn Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ khi các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành.

Vụ Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị sản xuất thuốc nổ, kíp nổ… bảo đảm đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Thực hiện đánh giá, thẩm định sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp mới để đưa vào Danh mục vật liệu nổ công nghiệp theo quy định. Chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 02:2015/BCT; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến tiền chất thuốc nổ.

Cục Hóa chất thực hiện nghiêm công tác thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm khi cấp Giấy phép liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý kinh doanh tiền chất thuốc nổ, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền quy định của pháp luật cho các đơn vị kinh doanh tiền chất thuốc nổ, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp. Phối hợp với Vụ PC, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT), Thanh tra Bộ để hướng dẫn các quy định của pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, thanh tra, kiểm tra cho các cơ quan quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ địa phương. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ theo kế hoạch được phê duyệt. Tổng hợp tình hình quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý báo cáo Lãnh đạo Bộ (qua Cục ATMT) trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

Cục ATMT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Chủ trì rà soát để sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 02:2008/BCT và QCVN 01:2012/BCT. Tham mưu để Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các Sở Công Thương, doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm công tác thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm trong công tác cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ....

Thanh tra Bộ phối hợp với Cục ATMT, Cục Hóa chất hướng dẫn kỹ năng thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm cho các đơn vị quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Tổng cục Năng lượng, Vụ Công nghiệp nặng theo chức năng và phạm vi quản lý phối hợp với Cục ATMT, Cục Hóa chất để thực hiện tốt công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoặc thanh kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện các quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn. Báo cáo, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về dịch vụ nổ mìn, kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp tập trung theo hướng giảm đầu mối đơn vị nhỏ lẻ sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn. Tổng hợp về công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi về Bộ Công Thương trước ngày 25 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Phương Thảo

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương