6 tháng đầu năm, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã khắc phục những khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; khắc phục những bất cập trong công tác cán bộ, tài chính và giải quyết dứt điểm những bức xúc... và mong muốn chính đáng của người dân.
Các cấp ủy đảng trong Đảng ủy Khối đã quan tâm đến công tác tư tưởng, từ việc nắm tình hình và dư luận xã hội đến việc tổ chức định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh tại cơ quan đơn vị thông qua việc thành lập, củng cố và tổ chức hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và người lao động.
Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, các cấp ủy Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, thành lập mới và tổ chức quản lý hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hơn 100 cộng tác viên trong toàn Đảng bộ và giao ban định kỳ hằng tháng theo quy định.
Về công tác tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các cấp ủy đảng đã thực hiện kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo, đảm bảo các yêu cầu về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Khối.
Với các nghị quyết của Trung ương, ngay sau khi các Hội nghị Trung ương kết thúc,Đảng ủy Khối và đảng ủy trực thuộc đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị; xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt và đảng viên; xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết sát với tình hình thực tiễn và đặc thù của Đảng bộ Khối.
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng đã triển khai nghiêm túc, cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch làm theo, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh cho phù hợp với điều kiện, tình hình mới. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức tuyên dương 125 chi bộ tiêu biểu và tổ chức xuất bản, phát hành cuốn sách Tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu Khối các cơ quan Trung ương.
Trong 6 tháng cuối năm, công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là những điểm nóng ở cơ sở; tham mưu cho cấp ủy các biện pháp giải quyết yêu cầu, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế trong mỗi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của cán bộ, đảng viên.
Tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6 khóa XII của Đảng; kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và của Đảng bộ Khối.
Tăng cường công tác thông tin tình hình thời sự trong nước và trên thế giới, tập trung vào các vấn đề nóng đang diễn ra được nhiều người quan tâm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống…Tiến hành đôn đốc việc triển khai, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ;
Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các đại biểu cũng đã nghe thông tin chuyên đề “Đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên mạng Internet”.

Nguồn: dangcongsan.vn