- Tên gói thầu: Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2017

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 5.512.960.000 đồng

- Nội dung gói thầu: Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2017

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

- Tên dự án: Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp Bộ

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 11 tháng 8 năm 2017 đến trước 8 giờ 30, ngày 28 tháng 8 năm 2017 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm phát hành HSYC: P.138 - Nhà A - 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Giá bán 01 bộ HSYC: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn)

- Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng với thời hạn là 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 28 tháng 8 năm 2017

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00, ngày 28 tháng 8 năm 2017

Văn phòng Bộ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương