Thực hiện Quyết định số 5125/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”, Cục Quản lý thị trường (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hướng dẫn của Cơ quan phát triển Pháp để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn “Xây dựng và tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường, tổ chức Hội thảo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ” theo hình thức đấu thầu quốc tế hạn chế có áp dụng danh sách ngắn thông qua Hồ sơ quan tâm, cụ thể:
1. Tên gói thầu: Xây dựng và tổ chức khoá đào tạo nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường; tổ chức hội thảo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
- Giá gói thầu: 243.605 EUR
- Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và Cộng hoà Pháp; Tổ chức Hội thảo nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và công chúng về quyền sở hữu trí tuệ.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.
2. Tên dự án: Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”.
3. Nguồn vốn: Vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hoà Pháp.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế quốc tế, có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMQT: từ 09 giờ 00, ngày 10 tháng 02 năm 2017 đến trước 16 giờ 00, ngày 03 tháng 3 năm 2017.
7. Địa điểm phát hành HSMQT: Cục Quản lý thị trường - Số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
8. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00 ngày 03 tháng 3 năm 2017.
9. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 30, ngày 03 tháng 3 năm 2017.
Bên mời thầu mời các nhà thầu quan tâm đến gói thầu nộp hồ sơ quan tâm đối với dịch vụ tư vấn của gói thầu nói trên. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết, nhận hồ sơ mời quan tâm (miễn phí) tại:
Cục Quản lý thị trường
Địa chỉ: Số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 84.4.38255868/110 Fax: 84.4.39342726
Nhà thầu có Hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.
Nguồn: Cục Quản lý thị trường/Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương