Đồng thời, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tích cực tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp đồng thuận, tạo điều kiện, hỗ trợ để các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được thành lập và hoạt động thuận lợi, hiệu quả trong doanh nghiệp, đơn vị. Đây là yêu cầu của Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung tại Hội nghị công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017; sơ kết quý 1/2017 do Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 24/5.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp, đơn vị, đồng chí Võ Thị Dung đề nghị tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cấp trên cơ sở tiếp tục tăng cường hướng dẫn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho các công đoàn cơ sở, tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; xây dựng các chương trình hoạt động thiết thực, sát hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp và điều kiện làm việc của người lao động. Về công tác tuyên tuyền, vận động, Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn việc đổi mới phương thức tiếp cận và hình thức tuyên tuyền đối với chủ doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp cổ phần hoá.
Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Tân, trong năm 2017, Thành phố đẩy mạnh công tác xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tăng cường công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, đoàn viên, chú trọng doanh nghiệp có đông lao động, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối với chủ doanh nghiệp, đảng viên, đoàn viên và người lao động về vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Năm 2016, các cấp uỷ và ban chỉ đạo các cấp đã tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đạt được kết quả khá. So với cùng kỳ năm 2015, số tổ chức Đảng có đảng viên được kết nạp tăng 27,2%, số đảng viên được kết nạp tăng 4,95%; số tổ chức công đoàn thành lập tăng hơn 20%; số đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng tăng 30%. Đến cuối năm 2016, trong 355 doanh nghiệp có 500 lao động trở lên, đã có 273 tổ chức Đảng, đạt tỷ lệ 76,9%; có 272 tổ chức đoàn thanh niên, đạt tỷ lệ 76,6%; có 124 bí thư đoàn ( 34,93%) và 119 chủ tịch công đoàn cơ sở (33,5%) là đảng viên.
Tính đến cuối năm 2016, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 1.608 tổ chức Đảng với hơn 26.025 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, trong đó có 150 đảng bộ cơ sở, 348 chi bộ cơ sở, 7 đảng bộ bộ phận. Đồng thời, trên địa bàn thành phố có 16.312 công đoàn cơ sở/18.200 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn với hơn 1 triệu đoàn viên công đoàn; có hơn 3.000 tổ chức đoàn thanh niên với hơn 69.000 đoàn viên thanh niên.
Nguồn: dangcongsan.vn