Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội ở nước ta hiện nay; dự báo những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước trong thời gian tới. Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thông tin về những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin: Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta từ đầu năm 2017 đến nay; dự báo tình hình thế giới và quan hệ Việt Nam với các nước trong thời gian tới.
Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu căn cứ nội dung các chuyên đề của báo cáo viên đã thông tin tại Hội nghị để tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong tháng 6 và đầu tháng 7, tập trung tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo của doanh nghiệp; khuyến khích nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo tín hiệu thị trường trong nước và quốc tế, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2017. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.
 Trong đó, phấn đấu đến hết năm 2017, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4; nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; khởi sự kinh doanh thuộc nhóm 70 nước đứng đầu. Đến năm 2020, tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn vay thuộc nhóm 40 nước đứng đầu; các chỉ số Đổi mới sáng tạo (theo đánh giá của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới) đạt trung bình ASEAN 59; về thực hiện Chính phủ điện tử thứ hạng tối thiểu đứng thứ 70 trên thế giới.
 Trong thời gian tới, cần tăng cường tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020” (ban hành kèm theo Quyết định 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ)
 Về Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị, phân tích, nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết đã được Hội nghị Trung ương 5 thông qua. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị và kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuyên truyền kỷ 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); kỷ niệm 69 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2017) và Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước…
 Đẩy mạnh tuyên truyền Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, trong đó nhấn mạnh hoạt động lập pháp tiếp tục là nội dung trọng tâm của kỳ họp. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác. Các dự án Luật được xem xét tại kỳ họp này đều là những văn bản quan trọng, được cử tri và xã hội quan tâm. Một số dự án liên quan đến quyền con người, quyền công dân, liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành kinh tế - xã hội.
 Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, cần tiếp tục tuyên truyền kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và con đường” của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; kết quả chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; kết quả Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới – Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc…

Nguồn: Dangcongsan.vn