Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú - Tổng Thư ký BCĐLNKT cho biết, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Những thành công bước đầu bao gồm, tác động cơ bản tới nhận thức của cán bộ, doanh nghiệp và đông đảo tầng lớp nhân dân về đường lối hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Chính phủ; mở rộng quan hệ kinh tế - thương mại của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế; hình thành một khung khổ pháp lý rõ ràng, minh bạch giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận được với mặt bằng của thế giới, giúp cho việc quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô phù hợp với thông lệ quốc tế, thu hút các dòng đầu tư từ nước ngoài, v. v...

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, công tác hội nhập kinh tế quốc tế vẫn còn những hạn chế cần phải nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục trong thời gian tới. Một số Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác hội nhập, thiếu chủ động trong việc rà soát nhu cầu hội nhập, phối hợp chưa sát sao trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong giai đoạn tới, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cùa Việt Nam dự kiến sẽ có những biến chuyển mạnh mẽ hơn trước. Công tác hội nhập kinh tế quốc tê cần có những thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh công tác hội nhập ngoài nước, cán bộ Ngành cần tăng cường hơn nữa công tác tổ chức triển kha thực thi hiệu quả các cam kết, đẩy mạnh cải cách thể chế, tiếp tục thực hiện quá trình tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thứ trưởng Bộ Công ThươngTrần Quốc Khánh

Báo cáo ngắn gọn tại Phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh - Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế đã tổng hợp các thành tựu của Đoàn đàm phán của Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Theo Thứ trưởng, thay vì ký kết FTA thời kỳ đầu với các thị trường (như ASEAN...) có cơ cấu kinh tế tương đồng, Việt Nam đang chuyển hướng mạnh sang các thị trường lớn, có cơ cấu kinh tế bổ sung nhằm tạo điều kiện cho kinh tế phát triển và thu hút đầu tư. Đến thời điểm này, Việt Nam đã ký kết FTA với hầu hết các khu vực kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có những hiệp định mang tầm quan trọng rất lớn như: hiệp định FTA Việt Nam-EU và TPP.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, sau khi nghe các báo cáo của Lãnh đạo Bộ Công Thương cùng các thành viên BCĐLNKT, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ trở thành "vùng trũng" tiêu thụ hàng hóa của cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC). Bởi vì, sau 7 tháng đầu năm 2016, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam với ASEAN đạt khoảng 22,8 tỷ USD, giảm 3 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, trong đó Việt Nam nhập siêu hơn 3 tỷ USD từ khối này. Từ đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo, với kim ngạch thương mại như thời gian qua, các bộ, ngành cần đánh giá sự chủ động hội nhập, nhất là những bất cập, yếu kém, tồn tại để từ đó định hướng hoạt động cho thời gian tới.

Phó Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

Về công tác hội nhập quốc tế về kinh tế thời gian qua cũng như định hướng cho công tác này thời gian tới, Phó Thủ tướng đã yêu cầu BCĐLNKT cần đánh giá nghiêm túc những cơ hội và thách thức khi tham gia các cam kết quốc tế. Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và nhanh chóng như hiện nay, cơ hội rất nhiều song thách thức cũng không ít, chỉ khi nào đánh giá đúng tình hình, thách thức mới có thể vượt qua, những cơ hội mới trở thành hiện thực và đất nước mới có thể hội nhập thành công.

Tại Phiên họp, các thành viên BCĐLNKT đã thống nhất những nhiệm vụ cụ thể trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế thời gian tới như: khẩn trưởng phối hợp hoàn tất thủ tục phê chuẩn và đưa vào thực thi các FTA đã ký kết; tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ dề ra tại Nghị quyết số 49/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO; yêu cầu việc thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế phải song hành với quá trình cải cách, hoàn thiện thể chế luật pháp, tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng các chính sách, cơ chế phù hợp để tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp; phối hợp tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương chế định hóa và cụ thể hóa các cam kết hội nhập kinh tế nhằm cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, phát huy các lợi thế, điều kiện đặc thù của địa phương để nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác và tổ chức quốc tế; đẩy mạnh công tác nghien cứu, tham vấn cho Chính phủ; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; kiện toàn, hoàn thiện bộ máy, v.v...

 

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương