Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì buổi lễ.
Thay mặt hai đơn vị, đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Phạm Viết Thanh đã ký quy chế phối hợp công tác. Theo đó, hai cơ quan phối hợp trong thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN); phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan.
Nội dung phối hợp tập trung vào 5 nội dung: Nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý kinh tế-xã hội nói chung và trong hoạt động doanh nghiệp nói riêng, góp phần phòng ngừa tham nhũng.
Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và cơ quan chức năng về định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng bộ Khối), nhất là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo quy định.
Quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về công tác nội chính, PCTN; trao đổi kinh nghiệm về công tác nội chính, PCTN và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng liên quan công tác nội chính, PCTN.
Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: HH).
Hai bên sẽ trao đổi thông tin về công tác nội chính và PCTN; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có liên quan đến lĩnh vực nội chính và PCTN; thông tin khi tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối có dấu hiệu vi phạm.
Cùng với đó, hai bên sẽ thực hiện những nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo giao có liên quan đến công tác nội chính, PCTN và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng có liên quan đến lĩnh vực nội chính và PCTN.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Phạm Viết Thanh khẳng định, sự hợp tác là rất cần thiết và sẽ giúp hai bên thuận lợi hơn trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Nội dung phối hợp cũng sẽ giúp cho việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và PCTN, nhất là việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng trong các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương./.
 Nguồn: dangcongsan.vn