Theo Báo cáo đánh giá thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017: Sản lượng điện truyền tải là 63,9 tỷ kWh, tăng 13,9% so với năm 2015; đặc biệt không có sự cố lớn gây ảnh hưởng đến quá trình cung cấp điện hay gây mất điện trên diện rộng, các sự cố đã được PTC1 tập trung xử lý nhanh, khôi phục cấp điện kịp thời. Thực hiện Chủ đề năm 2017 của EVN “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, tiếp tục thực hiện đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động và việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí...

Nghị quyết của Hội nghị Người lao động năm 2017 của PCT1 đã được thông qua thống nhất chương trình hoạt động, các giải pháp thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch: Đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị trong mọi hoạt động sản xuất, đầu tư xây dựng; thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí; tập trung thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”; đảm bảo hoàn thành công tác đầu tư xây dựng năm 2017 là 774,047 tỷ đồng; phát huy vai trò của tổ chức đoàn, đoàn thể trong các lĩnh vực sản xuất, cải tiến kỹ thuật; sáng tạo và chủ động tổ chức, phát động các phong trào thi đua hợp lý phù hợp với điều kiện cụ thể làm động lực kích thích sản xuất.

Nguồn: tapchicongthuong.vn