Đây là Hội nghị quán triệt dành cho các đối tượng là đảng viên thuộc Khối Cơ quan Bộ Công Thương. PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo - Nguyên Trợ lý Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến tham dự và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XI dành cho các đảng viên Đảng bộ Bộ Công Thương.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương Đào Minh Hải nhấn mạnh, theo Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 05 đến ngày 10/5/2017 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương 5 đã tập trung thảo luận các vấn đề về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân.
 Hội nghị Trung ương 5 cũng đã kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng từ năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ; Thảo luận, cho ý kiến về Đề án thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Đặc biệt là Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã nhất trí ban hành ba Nghị quyết về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".
Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Văn Thạo
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Công Thương, Phó Bí thư thường trực Đào Minh Hải cho biết, Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm giúp cho các đồng chí cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Công Thương nắm vững, hiểu sâu các nội dung trong Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó triển khai thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Để thực hiện được mục tiêu đó, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ đề nghị:
Một là, các đồng chí cán bộ chủ chốt và các đảng viên nghiêm túc học tập để về cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đúng chỉ đạo của Trung ương, đồng thời đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở từng cấp, từng khối, từng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.
Hai là, thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy sát với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tập trung triển khai thực hiện để góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Ba là, Bí thư cấp ủy các cấp có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng với tinh thần đổi mới, thiết thực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương