Nhìn chung trong quý I giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ năm 2016 (12,25%); Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương tiếp tục được tăng cường; các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong Chương trình công tác năm 2017 được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, theo tiến độ được giao; Công tác bình ổn giá thị trường trước, trong và sau Tết nguyên đán Đinh dậu 2017 hiệu quả, hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, giá hàng hóa ổn định, không có biến động lớn.

 Theo báo cáo Sở Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp 3 tháng ước đạt 9.728 tỷ đồng, 12,25% so với cùng kỳ (giá so sánh 2010), đạt 20,1% kế hoạch 2017..Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tỉnh Thái Bình tính chung 3 tháng năm 2017 tăng gần 10,1% so 3 tháng năm 2016.

 Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ 3 tháng ước đạt 8.002 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2016 tỷ đồng, đạt 22,65% kế hoạch năm 2017.

 Kinh ngạch xuất nhập khẩu trong 3 tháng đạt 261,5 triệu USD tăng gần 7,3% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 18,1% kế hoạch năm 2017; kinh ngạch nhập khẩu ước đạt 263,2 triệu USD, tăng 4,8% so với cùng năm 2016, đạt 19,6% kế hoạch năm 2017.

 Cũng trong 3 tháng đầu năm 2017 Chi Cục quản lý thị trường đã kiểm tra 410 vụ, tổng số vụ xử lý 206 vụ, tổng số tiền thu phạt hành chính là 416 triệu đồng.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương