Diễn ra trong 2 ngày 18-19/5, các quan chức cấp cao tài chính APEC sẽ tập trung thảo luận, đánh giá và rà soát công tác triển khai từng chủ đề ưu tiên hợp tác theo kế hoạch đã được phê duyệt, bao gồm: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS); tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; tài chính toàn diện.

Đối với đầu tư cơ sở hạ tầng, các đại biểu tập trung thảo luận kế hoạch hoạt động APEC năm 2017 với các mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực và phổ biến các kinh nghiệm tốt về xây dựng ma trận chia sẻ rủi ro và các công cụ hạn chế rủi ro ứng dụng trong các dự án hợp tác công - tư (PPP) tại các nền kinh tế đang phát triển trong APEC.

Chống xói mòn thuế và dịch chuyển lợi nhuận sẽ hướng tới tăng cường sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên APEC trong triển khai các hành động về vấn đè này; tổ chức các khóa đào tạo và hội thảo, tăng cường năng lực cho các nền kinh tế thành viên APEC; tổng kết tình hình triển khai sửa đổi pháp luật và áp dụng các biện pháp BEPS của các thành viên APEC trong năm 2017.

Nội dung bảo hiểm rủi ro thiên tai, tập trung thảo luận, đánh giá việc xây dựng chiến lược hoặc khung chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai cấp quốc gia và cấp địa phương; xây dựng chính sách quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công; xây dựng chính sách phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro thiên tai; phát triển các công cụ phân tích phục vụ công tác hoạch định chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai. Đồng thời, đánh giá kết quả triển khai các hoạt động hợp tác, bao gồm cả kết quả hoạt động của Nhóm công tác và hoạt động nghiên cứu hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) về tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai.

Về tài chính toàn diện, các đại biểu sẽ tập trung bàn về phát triển thị trường tín dụng và các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp có chất lượng nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nền kinh tế trong APEC.

Ngoài 4 nội dung ưu tiên nêu trên, các quan chức tài chính cũng sẽ cùng với các tổ chức tài chính quốc tế gồm IMF, WB, ADB, OECD thảo luận tình hình kinh tế - tài chính quốc tế và khu vực, đánh giá những thuận lợi và khó khăn thách thức mà khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang phải đối mặt, đồng thời dự báo viễn cảnh khu vực trong thời gian tới.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác với các diễn đàn khác trong APEC, lần đầu tiên các quan chức cấp cao tài chính APEC sẽ thảo luận với Diễn đàn Sáng kiến khoa học đời sống APEC (LSIF), Nhóm Công tác y tế APEC (HWG) để đánh giá tác động về sức khỏe của cộng đồng tới ngân sách và kinh tế; thảo luận với Ủy ban Kinh tế APEC về các vấn đề tài chính trong chương trình cải cách cơ cấu và phát triển cơ sở hạ tầng. Hoạt động này mở đầu cho các hoạt động hợp tác liên lĩnh vực trong tương lai giữa các quan chức tài chính APEC với các nhóm công tác/diễn đàn khác trong và ngoài APEC.

Ngoài ra, trong khuôn khổ SFOM, các đại biểu cũng sẽ tiến hành rà soát tiến độ triển khai các sáng kiến của Kế hoạch hành động Cebu.

Nguồn: baocongthuong.com.vn