1. Rà soát, xây dựng và ban hành nội quy, quy định về sử dụng điện tiết kiệm tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát thực hiện.
2. Phổ biến, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về ý thức tiết kiệm điện; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy sáng kiến về các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị.
3. Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục phương tiện thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
4. Tăng cường áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như thay đèn chiếu sáng bằng đèn LED; vệ sinh máy điều hòa nhiệt độ; thay thế các thiết bị điện có hiệu suất thấp bằng các thiết bị có hiệu suất cao, tiết kiệm điện.
5. Công đoàn và Đoàn thanh niên tại các cơ quan, đơn vị phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua tiết kiệm điện tại nơi làm việc cũng như tại gia đình đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo các nội dung của Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội trong và ngoài cơ quan, đơn vị tuyên truyền, khuyến khích sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao, tiết kiệm điện.
7. Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg, gửi Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Chi tiết Chỉ thị của Bộ Công Thương, xem tại đây.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương