Sau đây là toàn văn Thư chúc mừng: 
Nguồn: Moit.gov.vn