Sau đây là toàn văn thư chúc mừng:

Nguồn: Công đoàn Công Thương Việt Nam/ Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương