Dưới đây là toàn văn Thư thăm hỏi:

 

Nguồn: Văn phòng Bộ Công Thương