Tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại Sở Công Thương Đà Nẵng, ngày 01/8/2016, đại diện Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, các TTHC của Sở được niêm yết đầy đủ, công khai tại Bảng niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://www.socongthuong.danang.gov.vn và trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.motcuataptrung.danang.gov.vn.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại buổi làm việc cùng Sở Công Thương Đà Nẵng

Hoạt động tiếp nhận, giải quyêt TTHC của Sở Công Thương tuân thủ nghiêm túc các Quy định của Chính phủ (Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015) và của UBND thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 9294/QĐ-UBND ngây 16/12/2015 về việc ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng), một số kết quả nổi bật như sau: 73/74 TTHC của Sở Công Thương được triển khai tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. (01 TTHC không thực hiện cơ chế một cửa khi tiếp nhận tại Sở là thủ tục Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại). Trong năm 2015, Sở tiếp nhận 8875 hồ sơ, đã giải quyết 8826 hồ sơ, 12 hồ sơ đang giải quyết và trả lại 36 hồ sơ. Trong đó, sớm và đúng hạn 8826 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn. Trong 5 tháng đầu năm 2016, Sở tiếp nhận 3179 hồ sơ; đã giải quyết 3108 hồ sơ, trả lại 35 hồ sơ có văn bản trả lời, 36 hồ sơ đang giải quyết. Trong đó sớm hẹn 3067 hồ sơ, đúng hẹn 41 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa kiểm tra bộ phận một cửa của Sở Công Thương Đà Nẵng

Trong năm 2015 và 06 tháng đầu năm 2016, Sở không có tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; về hành vi hành chính của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

Nhìn chung, trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, công tác CCHC tại Sở Công Thương đã được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Sở Công Thương và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mang lại nhiều kết quả tích cực, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, số lượng TTHC mức 3, mức 4 được chú trọng xây dựng từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trên lĩnh vực của ngành Công Thương, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đại diện Sở Công Thương Đà Nẵng cũng đã báo cáo với Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và Đoàn kiểm tra CCHC những khó khăn, vướng mắc của Sở trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất một số kiến nghị cụ thể. Chi tiết Báo cáo của Sở Công Thương Đà Nẵng, xem tại đây.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại buổi làm việc cùng Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế

Sau khi kết thúc quá trình kiểm tra công tác CCHC năm 2016 tại Sở Công Thương Thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và các thành viên Đoàn kiểm tra đã tiếp tục kiểm tra công tác CCHC năm 2016 tại Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế có 76 TTHC mức độ 2 trở lên (trong đó có 2 TTHC ở mức độ 3). Theo kế hoạch của Sở, năm 2016 và 2017 Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ củng cố về nhân sự và đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tại mỗi buổi làm việc với các Sở, Đoàn công tác đã có nhiều trao đổi với từng lĩnh vực cụ thể. Qua đó, các ý kiến phản ánh của địa phương đã được Đoàn công tác ghi nhận và làm rõ nhiều vấn đề phát sinh tại địa phương. Ngoài ra, Đoàn công tác cũng có nhiều góp ý cho công tác phối hợp, công tác triển khai cải cách hành chính tại địa phương.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương