Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 354,7 triệu USD, tăng 31,1% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 553,6 triệu USD, tăng 31,7%.
Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia 3 tháng đầu năm 2017 đạt 2.269,9 triệu USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 978,7 triệu USD, tăng 49,6% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 1.291,2 triệu USD, tăng 33%.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Ma-lay-xi-a