1. Phương thức tuyển chọn, giao trực tiếp: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn, giao trực tiếp: Thực hiện theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015.

2.1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn gồm các nội dung sau:

Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì.

- Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có).

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia (Biểu B1-1-ĐON).

Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN)/ Thuyết minh dự án SXTN (Biểu B1-2c-TMDA).

Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Biểu B1-3-LLTC).

Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).

Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia).

Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Biểu B1-5-PHNC).

Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần).

Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định (Đối với sự án SXTN).

Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia phải có vốn đối ứng (Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước đạt ít nhất 70% tổng kinh phí đầu tư đối với sự án SXTN). Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.

b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ.

c) Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ.

Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

2.2. Thể thức trình bày trong hồ sơ

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gồm 01 bộ hồ sơ trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Các tài liệu quy định tại Mục 2.1.

2.3. Bộ hồ sơ gồm

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn được tập hợp thành 01 bộ gồm: một (01) hồ sơ gốc (có chữ ký tươi và đóng dấu đỏ) và 15 bản sao của hồ sơ gốc (mỗi bản đóng thành quyển và đóng dấu đỏ giáp lai); Hồ sơ phải đóng gói trong 01 thùng/hộp có niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin liên quan (theo mẫu gửi kèm thông báo này).

3. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ trước 17 giờ 00’ ngày 11 tháng 6 năm 2018. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Bộ Công Thương (trường hợp nộp trực tiếp).

4. Nơi nhận Hồ sơ:

Phòng An toàn thực phẩm và Công nghệ sinh học, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương (Phòng 412, Tòa nhà A, 54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội).

5. Thông tin liên hệ:

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn: Nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ với Tổ giúp việc Ban Điều hành Đề án (Điện thoại: 024.22202412)/ TS. Đặng Tất Thành - Tổ viên Tổ giúp việc Ban Điều hành Đề án (email: thanhdt@moit.gov.vn/ ĐT: 024.22202412/0936611588).

Chi tiết File văn bản gửi kèm xem  tại đây.

Ghi chú: Các File văn bản gửi kèm theo gồm có:

- Danh mục các đề tài, dự án SXTN để tuyển chọn, xét chọn (giao trực tiếp) thực hiện năm 2019 thuộc Đề án.

- Mẫu thông tin dán ngoài thùng đựng Hồ sơ.

- Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (RD).

- Mẫu thuyết minh dự án SXTN (P).

Vụ Khoa học và Công nghệ

Nguồn: Moit.gov.vn