Thực hiện Quyết định số 1256 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm để tuyển chọn, giao trực tiếp triển khai năm 2017-2018 thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2017-2020 với chủ đề: "Nghiên cứu phát triển công nghệ, thiết bị và vật liệu phcuj vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường", mã số: CTTĐ-CNMT/17-20, Bộ Công Thương tổ chức tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ triển khai năm 2017-2018 thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2017-2020.
Việc tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50 năm 2014 quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương và Thông tư số 37 năm 2016 sửa dổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50 năm 2014.
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm:
- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu);
- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký (theo mẫu);
- Thuyết minh đề tài (theo mẫu);
- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân đăng ký tham gia nghiên cứu chính có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu)
- Văn bản xác nhận của đơn vị đăng ký phối hợp thực hiện (theo mẫu);
- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ;
Các mẫu của hồ sơ quy định tại Điều 1 Thông tư số 37 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50 năm 2014 và Điều 18 Thông tư 50 năm 2014 quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương.
Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: Tên đề tài; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện; Liệt kê tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.
Số lượng hồ sơ bao gồm 01 bản gốc và 11 bản sao đóng thành từng tập, trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia. Kèm theo đó là 01 bản điện tử các tài liệu của bộ hồ sơ gốc ghi trên đĩa quang theo định dạng Microsoft
Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là 17h00 ngày 02 tháng 5 năm 2017 tại Vụ Khoa học và Công nghệ; phòng 306 tòa nhà A, Trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ tới Vụ Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 04.2220306

Phụ lục, mời quý vị theo dõi tại đây.

Nguồn: Quyên Lưu/Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương